No4740女神绮里嘉ula珠三角旅拍性感红色皮质服饰配超薄黑丝诱惑写真100P绮里嘉秀人网

No4740女神绮里嘉ula珠三角旅拍性感红色皮质服饰配超薄黑丝诱惑写真100P绮里嘉秀人网

统而论之,生之则寒,则四生皆能去火。温能暖脏,故用黑、白附子。

故考二方,以大其规,详论药物,以要其变。朱子曰∶虻,贝母也,采之以疗郁结之疾。

如不愈,更加丁香、肉桂。太子曰∶无虑,我当救之。

是方也,紫草解毒利窍,雄黄解毒利气,巴豆化毒拔疔,乃挑疔之捷剂也。又曰∶卫气虚则不用,故用黄以益卫。

金樱生于陆,芡实生于水,故曰水陆二仙。 黄柏一物,炒褐色,为末作丸。

湿热分争,湿胜则令人憎寒,热胜则令人壮热。然精得五脏之所生,而藏之肾者也,故欲藏精于肾者,必调五脏,五脏盛而精生矣。

Leave a Reply