play-1P

play-1P

 尝读仲景《伤寒论》结胸条云∶病发于阳而反下之,热入因作结胸。 病发于阴而反下之,因作痞满。

 盖有诸中,必形诸外。 此皆是寒邪在表而无汗,用发表者。

诸泻心汤,治寒药误下,抑遏痰热于胸前,此丝丝入扣法门也。至身黄,如狂,发狂喜忘,乃是蓄血症中之症。

 少阴病,二三日不已,至四五日腹痛,四肢沉重疼痛,自下利者,此为水气,其人或咳,或呕,或下利,或小便利,真武汤主之。一经而有二药之分又何耶?

发热,阳邪也。病五六日,但头汗出,身无汗,际颈而还,小便自利,渴饮水浆,此瘀血证也,宜犀角地黄汤、桃仁承气汤。

故胸满症,栝蒌、枳、桔为必用之药。然余独以犀角地黄汤浓重,但宜于滋阴症中。

Leave a Reply