F罩杯女神开吃播身材比美食更诱人美女视频

F罩杯女神开吃播身材比美食更诱人美女视频

温热者手体微热,热不已则发惊搐。 况有夹热、夹食、夹痰与外感症相似者,当宗钱氏方主之。

若饮热乳而泻黄者,湿热壅滞也,用四苓散;如不愈,或反甚者,元气复伤也,用白术散。若脾胃内热,用抱龙丸。

乃用参一两,加熟附三分,煨生姜三片,日进二剂。 若合目昏睡,泄泻身热,脾乘心也,用泻黄散。

凡喘嗽之症,若小便不利,则必生胀,胀则必生喘。呼吸少气,汲汲苦热,谓之哺露。

更审其热,轻者用败毒散;热盛者用小柴胡汤;壮热有汗、胸满口噤、切牙便闭为内热,以大承气汤下之,后用大柴胡汤解之,过三日则难治。先用大安丸,后用六君子加钩藤钩而愈。

后每发非独参汤不应。 虎睛丸治惊痫邪气入心。

Leave a Reply