HODV-21336 - 泉莉音2018年番号 変態ロリコン倶楽部

HODV-21336 - 泉莉音2018年番号 変態ロリコン倶楽部

霍翁曰∶此风客于胃也,饮以本汤而愈。而以为九畹之受诬,岂理也哉?

当刺之时,先以左手厌按所针荥俞之处,弹而努之,爪而下之,其气之来,如动脉之状,顺针而刺之。 气虚宜补气,血虚宜补血,食积宜消导,瘀滞宜行痰,挟热宜清热,湿盛宜利湿,寒郁者散寒,怒郁者行气,蓄血者消瘀,不宜专用行散药。

心脉缓甚者,脾邪干心也;心脉微缓者,胃邪干小肠也。 以形虚大有臼如鬼眼,节疏色黄者为独活;色紫节密,气猛烈者为羌活。

男女交媾,皆禀此命火而结胎。入大、小肠、膀胱经。

 然∶井者,东方春也,万物之始生。取子淘去浮者,舂去皮用。

 心之积,名曰伏梁,起脐上,大如臂,上至心下。盖借寒药、热药为反佐,以作向导也,亦曰从治。

Leave a Reply