No414网红模特陈怡曼coco写真套图59P陈怡曼秀人网

No414网红模特陈怡曼coco写真套图59P陈怡曼秀人网

《崔禹锡食经》云∶海髑髅子刮服之。发此愿已,又以净水嗽口,先含一枣核许蜜,次旦以一二丸服之。

<篇名>治妊妇欲去胎方第三十七内容:《产经》云∶治妊身胎二三月欲去胎方∶大麦面五升,以清酒一斗合煮,令三沸,去滓,分五服,当宿不食。《录验方》治散发或黄发热毒,胸中热气烦闷。

 人误触之者,故时有中《本草》云∶蜈蚣毒,用桑根汁解。《耆婆服乳方》云∶若发热渴者,以生芦根一握,粟米一合,煮米熟饮之甚良。

 《玄感敷尸方》主妇人患骨蒸者,多梦与鬼夫交接。己亥年生,寿八十七,食粟。

急服七物栀子汤,外以新汲冷水浴之。若周身浴不寒特便冰者,当特浇之。

不与汤必死,莫畏不与也。又方∶庚辛日取梧桐木东南行根长三寸,克作男人。

Leave a Reply