MEYD954藤浦惠在线观看

MEYD954藤浦惠在线观看

)寸脉弦者,即胁下拘急而痛其人啬啬恶寒也。此人迎在结喉两旁,不在左手,四证也。

 若以关格为脉,不合《内经》本旨,亦当悟扁鹊推覆溢脉名之意。(原注:伤寒伤人身之阳,故喜辛温甘温苦热,以救其阳;温病伤人身之阴,故喜辛凉甘寒甘咸,以救其阴。

 夏至而后一阴生,半夏茁其时,则知其禀一阴之气而生也,所以能通行阴之道。琼玉膏中生地黄,参苓白蜜炼膏尝,肺枯干咳虚劳证,金水相滋效倍彰。

三部浮沉相等、无他病而经停者,亦孕也(原注:两寸浮大、两关滑利、两尺滑实而带数,此胎脉也)。食其质者,水火宜深。

此两端者,是皆体实而用虚,外感而内应也。 邪入千阳则狂,邪入于阴则痹。

 答曰∶生气者常,死气临之者变。口居下,下者动,地气运于下也。

Leave a Reply