VOL013鬼妹係诗茗第二套写真62P吕诗茗星乐园

VOL013鬼妹係诗茗第二套写真62P吕诗茗星乐园

)虚脉无涯类谷空,举之迟大按之松,脉虚身热为伤暑,自汗惊悸又怔仲。(青黛)则肝热能消,(白薇)则血厥可疗。

噫气者,中焦.不和,不能消谷,故气逆不降也,宜香砂六君子汤;兼痞硬者,宜代赭旋覆汤。或曰∶咸既因火,火因于日,日遍大地,大地之下,悉有盐乎?

申未热愈于午者,阳尢积盛故也。盖自此而上,目耳鼻皆双窍,自此而下口及二便皆单窍。

若每日申酉时发热,此阳明胃实也,宜下之。泻肺气者(葶苈,)祛头风者(蔓荆)。

此证多因汗不彻,阳气郁于肌肤,故蒸于头面,时赤时不赤也,宜微汗之。故火病于申而死于酉,其火至此,则当没而无炎上之性,明不能广气不能炎。

尺脉微迟,为居经,月事三月一下,血气不足也。冰片通窍散血,樟脑去湿杀虫。

Leave a Reply